Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
gamecnos martoxela qalbatoni
  • gamecnos martoxela qalbatoni

gamecnos martoxela qalbatoni

oqtomberi 15, 2021
GEO1407678
gamarjoba, gavicnob daorsulebis survilis mqone martoxela qalbatons 25-40 wlamde, romelic iqneba Tbili, alersiani mxiaruli da erTguli, romelsac Zlieri survili eqneba aseve Tbili, vnebiani, alersiani da erTguli mamakacis gverdSi yofnis. sasurvelia iyo mowesrigebuli, aramweveli, kargi diasaxlisi, garegnulad tansruli da didmkerdiani qali, (160-180 sm SualedSi, 80 kg-s zeviᲗ da minimum 5 zoma mkerdiT) gTavazob didxnian urTierTobas da am urTierTubis ufro seriozulSi gadazrdasac Tu yvelaferi kargad ganviTarda (vgulisxmob siyvaruls, bavSv(eb)is gaCenas da daojaxebas) var 31 wlis, ucolo, aramweveli, aramsmeli, Segnebuli, ganaTlebuli, inteleqtualuri, megobruli da kargi iumoris mqone TbilisSi mcxovrebi mamakaci, cisferi TvalebiT, wablisferi ᲗmiᲗa da TeTri kaniT, 180 sm da 95 kg var, (mgoni ara miSavs garegnulad) ase rom Tu is xar visac veZeb, gabede da momwere, Tu araferi gamova, mesijobidanve gamoCndeba. kargad dafiqrdi da gaiazre ras gTavazob da ise momwere meilze didimkerdismoyvaruli@gmail.com P.S. fumfula da didmkerdian qalebisdmi Cems simpaTiaze seriozulad vTqvi.
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 10 sul 10

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq