Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> vazisubani
jer seriozuli urTierTobisTvis mere daojaxebis mizniT

jer seriozuli urTierTobisTvis mere daojaxebis mizniT

ivnisi 28, 2021
GEO1406131
gavicnob gogonas. Tu misaRebia momwereT: gvqondes seriozuli urTierToba Tavidan da mere daojaxeba. var ganqorinebuli da minda meore qorwineba iyos samudamo. gogonas sasurveli asaki 29dan-35 wlamde. var 40 wlis mamakaci. gogonas mxridan mainteresebs, rom garegnulad iyos lamazi da sasiamovno Sesaxedaobis. aseve sulierad, zneobrivad da azrovnebiT Camoyalibebuli. Tundac iyos ganqorinebuli misaRebia. ganqorinebuli Tu uSvilo iqneba, ukeTesi. vcxovrob TbilisSi, ar vewevi, ar vsvav, aranairi narkotiki da azartuli TamaSebi. ar var sportuli aRnagobis. 175 simaRle, 100 kg wona. sandomiani garegnobiT. magram maqvs saSualoze dabali Semosavali xelfasis saxiT. mcire periodis garda sul vmuSaobdi SedarebiT dabalanazRaurebad samsaxurebSi. ase rom sponsorad ar gamovdgebi maTTvis, vinc gulaobas eZebs. maqvs bina TbilisSi. momweros sufTa warsulis mqonem. Tavi SeikaveT sveckebma, magarma tipebma, avardnilebma, yvelaferis mnaxav-gamovlilebma. veZeb sufTa warsulis mqones, romelmac icis ojaxis fasi. Tu aqvs unari siyvarulis, pativiscemis da gulwreli urTierTobis momweros. mec eseTi var da eseTi minda. myavs 2 mozardi gogona da biWi.
gancxadebebi 1 - 2 sul 2

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq