Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi
gavicnob mandilosans

gavicnob mandilosans

oqtomberi 15, 2021
GEO1417757
gavicnob mandilosans seriozuli urTierTobisaTvis 47 wlamde. var 47 wlis gaSorebuli. Svili ar myavs. sasmeli ar miyvars aTasSi erTxel Tu davlev. var xelosani normaluli Semosavali maqvs. vcxovrob raionSi. Tu dainteresdebiT damikavSirdiT 599444308 an 571824037 goderZi
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 1 - 3 sul 3

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq