Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
raWa-leCxumi
daojaxebis mizniT

daojaxebis mizniT

ivlisi 29, 2021
GEO1409729
gamarjobaT, daojaxebis mizniT gavicnob mandilosans, var 42 wlis martoxela mama,fermeri. vcxovrob cagerSi. danarCeni piradad
gancxadebebi 1 - 1 sul 1

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq