Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
gamarjobaT survili maqvs gavicno gogo an qali seriozuli urTierTobisaTvis erTad sacxovreblad.

gamarjobaT survili maqvs gavicno gogo an qali seriozuli urTierTobisaTvis erTad sacxovreblad.

seqtemberi 30, 2021
GEO1346281
❤️ gamarjoba. isev vcdilob vipovo adamiani, romelsac gaaCnia guli da adamianoba. amdeni matyuara da araadamiani sad SeikribeT? maqvs survili gavicnob normaluri qali raTqmaunda Tu ki arseboben dRes ki dev eseTebi adamianebs rTulad vendobi da gaiTvaliswineT es. vxsni rac SemiZlia kargad, rom agixsnaT vis veZeb da ratom da mainc ramdeni uazro kiTxva gebadebaT. mWirdeba wesieri, Camoyalibebuli, qali. romelic gverdiT damidgeba da gamaZlierebs. me araferi gamaCnia, Tbili gulis garda. minda vicxovro erTgul adamianTan, vimegobro, vinc gverdiT damidgeba, mas siTbos da mzrunvelobas ar movakleb. garegnobiT da CacmulobiT vinc afasebT adamianebs, egeTebi nu momwerT! minda gamomexmauros normaluri Tbili sayvareli da sakuTar TavSi gawonasworebuli qali. gaTxovili gasaTxovari ganaTxovari Sviliani uSvilo. araq mniSvneloba mTavaria guli gqondes da siTbos gamoxatvis unari ar var mdidari ar myavs manqana droebiT umuSavari var mogexsenebaT dges dgeobiT ra mZime cxovrebaa Tu mimiReb aseTs mimiRe. siyvaruli iswavleT, iciT, rogori siyvaruli? ai fuliT da silamaziT rom ar ganisazRvreba. iciT, rogori siyvaruli? TvalebSi rom uyureb da grZnob Seni samyaro rogori feradia. dRes Tqven ras eZaxiT siyvaruls? ras eZaxiT bednierebas? iciT rodis giyvarT? roca misgan arafer zedmets ar moiTxovT mTavaria yuradReba da iciT kidev rodis? roca misi xmis gagonebaze yvelaferi sxva, daviwyebas rom miecema. Tu Sen ici rogoria es grZnoba, isic gecodineba Tu ramdenad saWiroa iyo ubralo da realuri. imaT gasagonad vinc raRac uazro kriteriumebiT afasebT adamianebs da maT siyvaruls, Tu Tqveni cxovreba imdenad bundovania, rom bednierebad mxolod bevr fuls da unaklo garegnobas miiCnevT, Tqven verasdros iqnebiT bednieri. var 38 wlis Tbiliseli sruli bednierebisaTvis veZeb ojaxis Seqmnis mizniT qalbatons romelsac gulwrfelaT siyvaruli wams ojaxis fasi icis Tfil mzrunvel adamians romelisaTvis Cemi da Cemi dedis pativis cema eqneba Tavis sayvareli adamianisTvis rom Seefereba saxlisTvis keTil mowyobilobiT Tavisi ojaxisaTvis. veZeb siyvaruls, ubralod minda ojaxi Sevqmna. yovelTvis viqnebi erTguli radgan var erTguli adamiani siyvarulSi da Tu RmerTi mogvcems Svilebis kargi mama viqnebi mTavaria bavSvebi gmerTis wyalobiT gagvizardos uzrunvel cxovrebaSi, es minda. dasaojaxeblaT Tu ar xerxdeba gacnoba maSin vinc bavs gamiCens Tumdac xelovnuri gziT iseTi adamianma damikavSirdes. or magi sabuTi maqvs rogorc saqarTveloSi aseve evropaSi vcxovrob saqarTveloSi ar vimyofebi vawafSi momwereT. (+371) 23 47 57 37 ❤️
kontaqti :
gancxadebebi 121 - 150 sul 770

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq