Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
gacnoba yvelaze Zvirfasi urTierTobisTvis

gacnoba yvelaze Zvirfasi urTierTobisTvis

seqtemberi 29, 2021
GEO1407049
var 39 wlis Camoyalibebuli mamakaci, axlo megobruli da anonimuri urTierTobisTvis gavicnob mandilosans ( dasaSvebia daojaxebulic). minda gamorCeuli, vnebiani, siyvarulze da pativiscemaze agebuli urTierToba, sadac urTierT siTbo, vneba da yuradReba iqneba erTobis mamoZravebeli Zala. danarCeni ganvixiloT piradSi.
gancxadebebi 451 - 480 sul 770

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq