Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
kaxeTi >> Telavi
veZeb qals daojaxebiTvis

veZeb qals daojaxebiTvis

ivlisi 16, 2021
GEO1408297
var 43 wlis vcxovrob TelavSi,veZeb qals 35 -40 wlamde qals maqvs sakutari kompoiueruli serviscentri,mTavaria ara momatyuos qalma me gverdSi davudgebi,bevrma icis tyuili dapirebebi,me maseTi ara var rom gamocnobT Tavad darwmundebiT,veli karg ojaxis qals
darekeT am nomerze 574 11 43 00
kontaqti :
gancxadebebi 1 - 3 sul 3

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq