Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi
gavicmo gogos ojaxis Seqmnis mizniT

gavicmo gogos ojaxis Seqmnis mizniT

ianvari 29, 2021
GEO1389493
salami qalbatonebo var cols ganaSorebi myavs 3 Svili var dasaqmebuli.gavicnob qals ojaxis Seqmnis mizniT vᲘsac davaintereseb momcereT yovelgvari gadaobis da garTobis gareSe Coriknebma Tavi SeikaveT
kontaqti :
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 2 sul 2

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq